fbpx
Regulamin zajęć Centrum Nauki Limes

                                     

 

Regulamin rezerwacji pierwszych zajęć w Centrum Nauki Limes 


 1. 1. Rezerwacja miejsca na pierwsze zajęcia jest potwierdzona przez pełną opłatę z góry na numer konta Centrum Nauki Limes z odpowiedniego miasta:
  a) LUBIN: 03 1050 1908 1000 0090 8129 2675;
  b) ŚWIDNICA 06 1240 2021 1111 0011 3376 0636;
  c) GŁOGÓW: 03 1050 1908 1000 0090 8129 2675;
  d) LEGNICA 03 1050 1748 1000 0090 8263 6151;
  e) WROCŁAW 03 1050 1908 1000 0090 8129 2675;
  2. Miejsce na zajęciach jest zarezerwowane po zaksięgowaniu wpłaty na konto Centrum Nauki Limes w czasie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  3. Uczestnik, który zgłosi nieobecność na co najmniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami, ma prawo do zwrotu pełnej opłaty. O nieobecności należy poinformować Centrum Nauki Limes drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  4. Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona później niż 24 godziny przed zajęciami, Centrum Nauki Limes zastrzega sobie prawo zatrzymania w całości lub tylko do częściowego zwrotu wniesionej opłaty, w związku z poniesionymi kosztami związanymi z przygotowaniem się do wykonania usługi.
  5. Centrum Nauki Limes zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnych przyczyn. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje pełny zwrot wpłaconej kwoty lub możliwość przełożenia zajęć na inny termin.
  6. Regulamin dotyczy wyłącznie pierwszych, jednorazowych zajęć. Wszelkie inne przypadki reguluje ogólny regulamin Centrum Nauki Limes.  REGULAMIN 

  CENTRUM NAUKI LIMES 

  1. Informacje podstawowe
  1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów przez Organizatora.
  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Umowy wraz z Regulaminem.
  1. Płatności
  1. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać płatności za zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności określono w Umowie lub w drodze indywidualnych uzgodnień.
  2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności.
  3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.        
  1. Organizacja zajęć
  1. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki przez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.
  3. W przypadku zajęć stacjonarnych, Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika podczas trwania zajęć. W przypadku gdy Uczestnik nie jest stroną umowy, Zleceniodawca zapewnia Uczestnikowi opiekę przed zajęciami i po zajęciach. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina Zleceniodawcy czy Uczestnika).
  4. W przypadku zajęć grupowych, w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób wskazanej w Umowie, Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn. Organizator może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia nowej oferty.
  1. Zmiana harmonogramu
  1. Termin realizacji Umowy, wymiar czasu zajęć, jak również liczbę zajęć wskazano w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień.
  2. W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć,
   o ile nie wskazano inaczej w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień.
  3. W przypadku zajęć indywidualnych, o ile nie wskazano inaczej w Umowie lub w ramach indywidualnych uzgodnień, harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Organizatora
   i Uczestnika/Zleceniodawcę.
  4. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć.  
  5. W przypadku zajęć grupowych:
  1. z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Zleceniodawcę/Uczestnika nie jest możliwa;
  2. nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie
   z harmonogramem.
  1. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Zleceniodawcę/Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:
  1. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 24 godzin przed planowanymi zajęciami (np. SMS-em/e-mailem lub w inny przyjęty sposób  do komunikacji
   z Organizatorem);
  2. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony, nie później niż
   w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego;  
  3. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony, w terminie wskazanym przez Organizatora (przeważnie ostatnia sobota miesiąca);
  4. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek umówić się na odrobienie zajęć nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania zajęć.
  5. Zleceniodawca/Uczestnik może odwołać maksymalnie 4 zajęcia w trakcie trwania umowy;
  6. zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku gdy ich termin nie został zmieniony w sposób, o którym mowa w punktach powyżej oraz w przypadku nie umówienia się/nie odrobienia zajęć zgodnie
   z powyższymi warunkami. W takim przypadku nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem i które Organizator był gotowy realizować.
  1. W przypadku stacjonarnych zajęć indywidualnych, zmiana przez Zleceniodawcę/Uczestnika formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line jest możliwa wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:
  1. Zleceniodawca/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 6 godzin przed planowanymi zajęciami (np. SMS-em/e-mailem lub w inny przyjęty sposób  do komunikacji
   z Organizatorem);
  2. zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku gdy forma ich prowadzenia nie została zmieniona
   w sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na zajęciach stacjonarnych nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie
   z harmonogramem, ustaloną wcześniej formą prowadzenia i które Organizator był gotowy realizować.
  1. Zmiana umowy
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym
   w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń
   i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Organizatora, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Organizatorze wprowadzenie zmian.
  2. O każdej zmianie Regulaminu, Zleceniodawca zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
  3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Zleceniodawca nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Zleceniodawca wyraził na nie zgodę.
  4. Zleceniodawca ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  5. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
  6. Procedura, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy zmiany formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line w przypadku gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, w tym w szczególności w przypadku gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie m.in. w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także gdy zmiana formy prowadzenia zajęć będzie uzasadniona istotnymi względami bezpieczeństwa Organizatora
   i Uczestników. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności – do czasu ich ustania, Zleceniodawca wyraża zgodę na zmianę formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu [Zajęcia on-line]
  7. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:
  1. nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania,
  2. nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy,
  3. nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia.
  1. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, o której mowa w rozdz. IV i rozdz. VI [Harmonogram/Zajęcia on-line] nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez Organizatora terminie  – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub rozliczona w ramach rozliczenia końcowego przy okazji rozwiązania Umowy – zgodnie z decyzją Zleceniodawcy.
  1. Zajęcia on-line
  1. W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:
  1. aktywną pocztę elektroniczną.
  2. sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
  1. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.
  2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Zleceniodawcy/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Zleceniodawca/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Organizatora.
  3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust.3, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.
  4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te -  w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin.
  5. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar, Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
  6. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy Skype, Zoom lub aplikacji Messenger lub WhatsApp, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform i aplikacji. Organizator przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform i aplikacji.
  1. Wizerunek
  1. Zleceniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku gdy Zleceniodawca nie jest Uczestnikiem, Zleceniodawca przez akceptacją Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie opisanym powyżej.
  2. Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących
   w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
  3. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
  1. Rozwiązanie umowy
  1. Zleceniodawca bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
  2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
  3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także
   w przypadku istotnego naruszenia przez Zleceniodawcę/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy, w tym
   z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń
   i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
  4. Z chwilą rozwiązania umowy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.
  5. W przypadku dokonania opłaty w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatków poniesionych przez Organizatora
   w celu należytego wykonania Umowy, Organizator zwraca Zleceniodawcy nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
   Nadpłata zwracana jest na rachunek wskazany przez Zleceniodawcę.
  6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatków poniesionych przez Organizatora w celu należytego wykonania Umowy, Zleceniodawca ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania.
  1. Materiały edukacyjne
  1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zleceniodawcę/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.
  2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.        
  1. Siła wyższa
  1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
  2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
  1. Postanowienia końcowe
  1. Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniodawca/Uczestnik zapoznał się z załącznikiem do Regulaminu, tj. klauzulą informacyjną, w ramach której Organizator zrealizował obowiązki informacyjne wynikające m.in. z RODO,
   z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy – kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.

  Załącznik:

  - klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  a także ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest CNL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie przy ul. Kilińskiego 29A/30 59-300 Lubin, NIP: 6922527457, REGON: 389232252, KRS 0000906308, e-mail: biuro@cnlimes.pl, telefon: +48504039372
  2. Dane będą przetwarzane a) w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); W przypadku podania dodatkowych danych, które mogą usprawnić realizację umowy -  przetwarzanie będzie odbywało się
   w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – nie dłużej niż przez okres 6 lat); c)
   w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami/ marketingu usług i produktów firmy, opinii) – tj. do czasu przedawnienia roszczeń/ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu.
  3. Do realizacji ww. celów dane mogą być powierzone m.in. firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, osobom prowadzącym zajęcia, platformie do obsługi klientów, kurierom, urzędom pocztowym, prawnikowi. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Dane mogą być przekazywane: Google LLC (USA), Meta Platforms, Inc., Meta (USA). Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub dla celów realizacji obowiązków prawnych czy ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać zawarcie umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych).

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

  1. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można kierować na adres Organizatora.
  2. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Zleceniodawcy, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 3855 kodeksu cywilnego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 6. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Zleceniodawca informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Organizatora (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  3. Zleceniodawcy nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy w przypadku gdy Organizator wykonał w pełni usługę lub rozpoczął świadczenie usługi o dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od współpracy i przyjął to do wiadomości. W przypadku usługi o dostarczanie treści cyfrowych, Organizator przekazuje Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania zgody.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniodawcy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zleceniodawca/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Zleceniodawca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  5. Zleceniodawca może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać
   z platformy ODR (
   http://ec.europa.eu/consumers/odr)